Nudging in de werkomgeving om beweging te bevorderen, hoe werkt dat? – Afstudeerscriptie Seline van Keulen

Seline van Keulen vierdejaars Bachelor student aan de opleiding ‘Toegepaste Psychologie’ aan de Hanzehogeschool te Groningen het haar afstudeerscriptie gedaan naar specifieke nudges gericht op het bevorderen van beweeggedrag binnen de werkomgeving. Het rapport geeft inzicht in kenmerken van effectieve nudges om beweging te bevorderen bij werknemers met sedentaire werktaken. Dit onderzoek is verricht in opdracht van bureau NoorderRuimte en vormt daarnaast de afsluiting van haar 4-jarige opleinding.

De aanleiding tot het schrijven van betreffend onderzoeksrapport komt voort uit nieuwe inzichten uit de medische wetenschappen en het groeiend aantal werknemers met sedentaire werktaken als gevolg van de toenemende automatisering en informatisering (Hendriksen et al., 2013). De aard van steeds meer beroepen dwingt ons urenlang aaneensluitend zittend werk te verrichten, dat gezondheidsproblemen als klachten aan het bewegingsapparaat, diabetes, hart-en vaatziekten, depressie, borstkanker, darmkanker en vroegtijdig overlijden kan veroorzaken. Het aanpakken van bovenstaand probleem kan voor werkgevers positieve uitkomsten opleveren zoals productiviteit, minder verzuim, minder stress, fysiek en psychisch gezonde werknemers, werving/binding en hiermee duurzame inzetbaarheid van medewerkers (Plottnikoff, 2012).

In het rapport is onderzoek verricht naar hoe de werkomgeving werknemers kan motiveren tot beweeggedrag. Nudging, oftewel keuzearchitectuur, speelt in op gedragsverandering door middel van aanpassingen in de keuzearchitectuur (Thaler & Sunstein, 2015). Ook wel ‘duwtjes’ in de goede richting genoemd. Maar hoe kunnen nudges inspelen op het bevorderen van beweeggedrag binnen de werkomgeving? Waaraan moeten deze nudges voldoen en wat zijn effectieve kenmerken die bijdragen aan het bevorderen van beweeggedrag?

De onderzoeksmethode bestaat uit een combinatie van dataverzameling. Literatuuronderzoek, focusgroepen met de doelgroep (werknemers met sedentaire werktaken) en half-gestructureerde interviews met sleutelinformanten hebben gezamenlijk de kenmerken van effectieve nudges in kaart gebracht en zo handvatten geboden voor het ontwerpen van daadwerkelijke nudges.

Easy, Attractive, Social and Timely
De resultaten uit het onderzoek zijn geïntegreerd in een overzicht waarin kenmerken van effectieve nudges overzichtelijk zijn weergegeven. De zogenaamde EAST-indeling (Easy, Attractive, Social and Timely) bleek een geïntegreerd model waar veel inzichten uit de gedragswetenschappen onder geschaard konden worden. Omdat niet alle belangrijke inzichten uit de literatuur hierin waren vertegenwoordigd, zijn binnen de EAST-indeling nog meer toepassingsmogelijkheden opgenomen. Daarnaast bleken er nog een klein aantal belangrijke inzichten o.b.v. literatuur buiten de EAST-indeling te zijn, die tevens zijn opgenomen in het overzicht in een apart blok. Dit overzicht, dat in de conclusie van het onderzoeksrapport is weergegeven en beschreven, is tevens te zien in de groene blokken op de poster, die gemaakt is in het kader van het Symposium van bureau NoorderRuimte.

De overeenkomsten en verschillen
Echter, de data uit de focusgroepen en de half-gestructureerde interviews kwam erg overeen met de EAST-indeling. Een klein aantal nieuwe belangrijke toepassingsmogelijkheden kwamen hier wel aan het licht, die om deze reden zijn toegevoegd binnen de EAST-indeling. Deze betroffen het inbrengen van omgevingsprikkels, beweging tijdens het beeldschermwerk, persoonlijke feedback, een gezamenlijke visie en gezamenlijke (bewegings-) activiteit(en). Het overgrote deel van de data kon vertegenwoordigd worden binnen de EAST-indeling en wordt daardoor beschouwd als een zeer bruikbaar model voor de ontwikkeling van nudges.

Vervolgonderzoek voor daadwerkelijke nudges
Op deze manier zijn verschillende kenmerken van effectieve nudges m.b.t. het bevorderen van beweeggedrag binnen de werkomgeving in kaart gebracht en kunnen in vervolgonderzoek de daadwerkelijke nudges ontworpen worden op basis van de bijdrage van dit onderzoeksrapport. Voor het afronden van de complete cyclus wor

dt daarnaast nog aanbevolen om een testfase uit te voeren waarin de effectiviteit van de ontworpen nudges getest kunnen worden (BIT, 2012). Bij blijk van effectiviteit kunnen de nudges daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de betreffende organisatie.

Afstudeerposter Nudging in de werkomgeving – Seline van Keulen (2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *